§1.

Namn och säte.

SAS-fiskeklubbs namn är ”Flygfisken”; Region Sverige. Med hemvist i Stockholm. Klubben är underordnad SAS-klubben och ansluten till Sveriges Sportfiskares Riksförbund och dess Stockholmsdistrikt.

 

§2.

Ändamål och syfte.

1.       Att bereda medlemmarna tillfälle till sportfiske och i samband därmed friluftsliv.

2.       Att genom anordnande av kurser, föredrag och diskussioner bidraga medlemmarna kännedom om allmänna regler för sportfisketeknik och redskapsvård.

 

§3.

Medlemskap.

1.       Som medlem i klubben kan antagas envar som uppfyller SAS Group Club Sweden stadgar.

2.       Till hedersmedlem kan klubben kalla person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubbens syfte.

3.       Medlemskap i klubben upphör:

a)      På medlems egen begäran.

b)      Vid utträde ur SAS Group Club Sweden.

c)       Vid uteslutning ur klubben enligt denna paragrafs avsnitt 5.

4.       Klubben äger rätt att utesluta medlem:

a)      Som uppsåtligt grovt åsidosatt klubbens stadgar eller andra av klubben utfärdade bestämmelser.

b)      Som handlar i strid mot klubbens intressen.

c)       Som uppträder så, att klubbens anseende skadas.

5.       Uteslutning av medlem skall avgöras med allmän röstpluralitet på närmast följande medlemsmöte. Vederbörande medlem äger rätt att deltaga i detta möte.

 

§4.

Medlemsavgifter:

1.       Medlemsavgiften fastställes för ett år i sänder på klubbens årsmöte med minst 2/3-dels röstpluralitet. Se Flygfisken hemsida för aktuella avgifter.

2.       Avgiften räknas per kalenderår och inbetalas 1 gång per år. Kassören utställer medlemskort gällande kalenderår.

3.       Medlem utan giltigt medlemskort äger ingen rätt att bedriva fiske på klubbens fiskevatten eller deltaga i klubbens tävlingar och utflykter.

4.       Vid upphörandet av medlemskap i klubben enligt § 3. Avsnitt 3. Kan medlemsavgiften varken helt eller delvis återbetalas till den utträdande medlemmen.

 

 

§5.

Verksamhetsår:

Klubbens verksamhets och räkenskapsår omfattar 1 januari - 31 december (Kalenderår).

 

§6.

Val av styrelse:

1.       Klubbens styrelse bör bestå av fem (5) eller sju (7) medlemmar, vilka väljes av årsmötet genom enkel omröstning.

2.       Styrelsen konstituerar sig själv utom ordförande som väljes av årsmötet på 1 år.

3.       Två (2) Styrelseledamöter väljes på en tid av 2 år. Övriga väljes på en tid av 1 år.

4.       Två (2) Suppleanter väljes på en tid av ett år.

 

§7.

Styrelsens funktioner:

 

1.       Det åligger styrelsen:

a)      Att vid första styrelsemöte efter årsmötet konstituera sekreterare, kassör samt utse firmatecknare.

b)      Att fastställa klubbens budget.

c)       Att förvalta och ansvara för klubbens tillgångar och övrig egendom.

d)      Att bereda de ärenden, vilka skola behandlas av klubben.

e)      Att tids och platsbestämma klubbens sammanträden, tävlingar och utflykter.

f)       Att tillrättalägga och leda utflykter och tävlingar på klubbens fiskevatten, såsom att ansvara för transporter med bil, buss eller båt.

g)      Att verkställa av klubben fattade beslut.

h)      Att i händelse av ordf. frånvaro övertaga ordförandens i denna paragrafs avsnitt 2 nämnda arbetsuppgifter.

i)        Att arrangera förvaring materiel under betryggande förhållanden.

j)        Att arrangera reparation av klubbens materiel med ansvar för att denna alltid är disponibel och i brukbart skick.

k)      Att övrigt vid alla tillfällen taga tillvara klubbens och dess medlemmars intressen och verka för främjande av dess syften.

 

2.       Det åligger ordföranden:

a)      Att leda styrelse och medlemsmöte och justera samtliga mötesprotokoll.

b)      Att kalla klubbstyrelse och klubbmedlemmar till möten, tävlingar och utflykter.

c)       Att sköta klubbens kontakt med SAS Group Club Sweden i alla frågor såsom:

Att till SAS Group Club Swedens styrelse skriftligen meddela styrelsens sammansättning, omedelbart efter konstituerande styrelsemöte. Att till SAS Group Club Swedens styrelse, till den av SAS Group Club Swedens angivna tiden insända för anslag behövliga papper.

d)      Att sköta klubbens kontakt med myndigheter, organisationer, klubbar, firmor o.d.

e)      Att utföra de uppdrag, som i klubbens intresse ålagts honom av styrelsen.

 

3.       Det åligger sekreteraren:

a)      Att föra protokoll över styrelse och medlemsmöten.

b)      Att före årsmötet sammanställa årets verksamhetsberättelse för mötets godkännande.

c)       Att utföra de uppdrag, som i klubbens intresse ålagts honom av styrelsen.

 

4.       Det åligger kassören:

a)      Att inkassera medlemsavgifter, utställa medlemskort och förvalta klubbens räkenskaper och likvida medel.

b)      Att i god tid före årsmötet slutföra säsongens räkenskaper och översända dessa till revisorerna för granskning och revision.

c)       Att förvara kontrakt avseende arrende av fiskevatten och material.

d)      Att förvara matrikel över klubbens medlemmar.

e)      Att utföra de uppdrag, som i klubbens intresse ålagts honom av styrelsen.

 

5.       Det åligger medlemmen:

a)      Att utföra de uppdrag, som i klubbens intresse ålagts honom.

 

 

 

 

 

§8.

Revisorer:

1.       En (1) revisorer jämte (1) suppleant väljes på årsmötet för ett år. Till revisorer kan inte väljas någon som är medlem av klubbens styrelse.

2.       Det åligger revisorn att, efter granskning av verksamhetssäsongens protokoll och räkenskaper på årsmötet avgiva revisionsberättelse i vilken ansvarfrihet för styrelsen skall till eller avstyrkas.

 

§9.

Styrelsemöte:

1.       Konstituerande styrelsemöte skall hållas senast två (2) veckor efter årsmöte. Styrelsens sammansättning skall efter detta styrelsemöte omedelbart skriftligen meddelas SAS Group Club Sweden.

2.       Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande då denne så finner påkallat.

3.       Styrelsen är beslutmässig då minst två (2) styrelseledamöter är närvarande.

 

§10.

Årsmöte:

1.       Årsmöte skall avhållas en gång om året. Senast under februari månad. På tid och plats som av styrelsen bestämmer.

2.       På årsmötet är behandling av följande punkter obligatoriska.

a)      Fråga om årsmötets kallelse är i överensstämmelse med stadgarnas § 14.

b)      Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

c)       Val av 2 justeringsmän för årsmötets protokoll.

d)      Styrelsens verksamhetsberättelse.

e)      Styrelsens kassaberättelse.

f)       Revisorernas berättelse med fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna säsongens förvaltning.

g)      Fastställelse av den årliga medlemsavgiften.

h)      Motioner.

i)        Stadgeändringar.

j)        Val av styrelse enligt § 6.

k)      Val av en (1) revisorer jämte en (1) revisorsuppleant.

l)        Val av valberedning.

 

§11.

Medlemsmöten:

1.       Extra medlemsmöte skall hållas om minst 1/5-del av medlemmarna till styrelsen inkommit med skriftlig begäran därom, med angivande av det eller de ärenden varom överläggning påkallas.

 

§12.

Rösträtt och beslut:

1.       Varje medlem äger en (1) röst. Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

2.       Alla ärenden vid klubbens sammanträden avgörs med enkel röstpluralitet. Vid lika röstetal blir den mening gällande, som biträdes av ordförande. Ordinarie eller fungerande.

 

§13.

Hedersmärke:

Klubbens hedersmärke i guld kan tilldelas medlem som på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubbens syften. Förslag kan väckas av medlem, men beslut fattas av styrelsen.

 

 

§14.

Kallelser:

Kallelser till medlems och årsmöten, utflykter och tävlingar, skall finnas på Flygfiskens hemsida eller genom brev delges medlemmarna minst sju (7) dagar före mötesdag.

 

§15.

Utflykter och tävlingar:

1.       Subventionerade utflykter och tävlingar skall hållas i den omfattning som klubbens ekonomi medgiver, enligt styrelsens bedömande på tid, dag och plats som styrelsen bestämmer.

2.       Allt deltagande i klubbens utflykter och tävlingar sker på eget ansvar.

 

 

§16.

Stadgeändringar:

1.       Förslag till ändringar av stadgar skall senast den 30 november inlämnas till styrelsen.

2.       Inkomna ändringsförslag behandlas vid ordinarie årsmöte eller om så erfordras vid ett extraordinärt årsmöte. För fattande av beslut om stadgeändring fodras minst 2/3-dels röstpluralitet.

 

§17.

Motioner:

1.       Motioner skall senast den 30 november inlämnas till styrelsen.

2.       Motioner behandlas på efterkommande årsmöte, med styrelsens förslag på bifall eller avslag.

 

§18.

Upplösning:

1.       Förslag om klubbens upplösning skall behandlas vid nästkommande ordinarie eller extra medlemsmöte.

2.       För fattande av beslut om klubbens upplösning fordras minst 2/3-dels röstpluralitet.

3.       I händelse av klubbens upplösning tillfaller klubbens tillgångar SAS Group Club Sweden.

 

 

-------O-------

 

Dessa stadgar är uppdaterade och antagna på årsmötet 09 februari 2015.

 

-------O-------